Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Main Menu

Available Courses

ศึกษาวิธีการค้นคว้าข้อมูลทางทาวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
วิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นรายวิชาที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับที่สุงขึ้นเป็น ทฤษฎี และกฏ พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษาการเคลื่อนที่ของแรง การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกตลอดจนการเกิดแหล่งน้ำ
วิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นรายวิชาที่มีความเป็นและมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันโดยอาศัย หลักการ กฏ ทฤษฎี ที่นำมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชวิตประจำวัน
พแศึกษาและทดลองการเคลื่อนที่ของแรง การคำนวณหาค่าแรงลัพธ์ พลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน เครื่องกลที่ช่วยในการผ่อนแรง เอกภพและการสำรวจอวกาศ
ไฟล์เอกสารสำหรับครู-อจารย์ นักเรียย บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป [เฉพาะสมาชิก]
Essential Science 9-14
ครูโรงเรียนบัวลายที่จัดทำแผนการจัดกากรเรียนรู้เสร็จแล้วส่งเลยนะครับ
สื่อการเรียนรุ้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 Today Friday, 25 July 25 26
27 28 29 30 31