Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Main Menu

Available Courses

ศึกษาวิธีการค้นคว้าข้อมูลทางทาวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
วิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นรายวิชาที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับที่สุงขึ้นเป็น ทฤษฎี และกฏ พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษาการเคลื่อนที่ของแรง การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกตลอดจนการเกิดแหล่งน้ำ
วิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นรายวิชาที่มีความเป็นและมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันโดยอาศัย หลักการ กฏ ทฤษฎี ที่นำมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชวิตประจำวัน
พแศึกษาและทดลองการเคลื่อนที่ของแรง การคำนวณหาค่าแรงลัพธ์ พลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน เครื่องกลที่ช่วยในการผ่อนแรง เอกภพและการสำรวจอวกาศ
ไฟล์เอกสารสำหรับครู-อจารย์ นักเรียย บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป [เฉพาะสมาชิก]
Essential Science 9-14
ครูโรงเรียนบัวลายที่จัดทำแผนการจัดกากรเรียนรู้เสร็จแล้วส่งเลยนะครับ
สื่อการเรียนรุ้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 Today Friday, 22 August 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31